Jednotlivé jazykové úrovně jsou stanoveny Společným evropským referenčním rámcem pro jazyky (Common European Framework of Reference for Languages - CEFR), který je definuje jako kategorie A1, A2, B1, B2, C1 a C2.

ÚroveňPopis
A1 Rozumí a používá známé každodenní výrazy a velmi jednoduché fráze, které jsou zaměřené na uspokojení potřeb určitého typu. Dokáže představit sebe a ostatní, zeptat se a zodpovědět otázky, které se týkají personálií typu, kde žije, lidi, které zná a které ne. Umí reagovat jednoduchým způsobem za předpokladu, že ostatní mluví pomalu a jasně a jsou připraveni pomoci.
A2 Rozumí větám a často používaným výrazům, které se týkají oblastí bezprostředního významu (např. velmi jednoduché osobní a rodinné informace, nakupování, místní zeměpis, zaměstnanost). Dokáže se vyjadřovat k jednoduchým a rutinním úkolům, které vyžadují jednoduché obraty a přímou výměnu informací ohledně osobních a rutinních věcí. Umí jednoduše popsat aspekty svého prostředí a věcí okamžité potřeby.
B1 Rozumí hlavním věcem týkajících se práce, školy, volného času atd. Umí se dorozumět při cestování v oblastech, kde se daný jazyk používá. Umí dát dohromady jednoduše spojený text na témata, která jsou blízká, nebo se o ně zajímá. Umí krátce popsat zkušenosti a události, sny, naděje a ambice, podat důvody a vysvětlení pro své názory a plány.
B2 Rozumí hlavním myšlenkám komplexního textu. A to jak konkrétním, tak i abstraktním tématům včetně technických diskuzí ve své oblasti specializace. Umí reagovat s určitým stupněm plynulosti a spontaneity s rodilými mluvčími bez problémů s porozuměním druhé straně. Umí jasně a podrobně reprodukovat text a vysvětlit stanovisko k problému s nastíněním výhod a nevýhod v různých podobách.
C1 Rozumí široké škále náročných a dlouhých textů a pozná implicitní význam. Umí se vyjádřit plynule a spontánně bez dlouhého přemýšlení. Umí používat jazyk flexibilně a efektivně pro společenské, studijní a profesní účely. Umí vytvořit jasný, dobře strukturovaný a podrobný text ke komplexním předmětům, kde prokazuje kontrolované využití organizačních prvků jazyka.
C2 Rozumí snadno všemu, co slyší nebo čte. Umí shromáždit informace z různých mluvených a psaných zdrojů. Umí se vyjádřit spontánně, velmi plynule a přesně, rozpozná jemné rozdíly ve významu i v těch nejkomplexnějších situacích.